b) Projekt som startar 2024

Projektnamn Tillsyns-projekt Innehåll – projektbeställningarna finns sist i dokumentet  Projektstart (ettåriga projekt)
Plastprodukter med otillåtna naturmaterial Det finns mkt fusk runt dessa områden, samverkan för att kunna hjälpas åt med vägledning och stöd för att få en mer effektiv kontroll samt för att hjälpas åt att öka kunskapen bland inspektörer. Februari
Tillsyn på tak- och fasadtvätt, blästring och andra underhållsarbeten som genererar ett potentiellt förorenat vatten Att öka kunskapen hos fastighetsägare, utförare och tillsynsmyndigheterna om miljöpåverkan från denna typ av verksamhet och hur miljöpåverkan kan minskas.
Anmälan och tillsynen av verksamheterna ska syfta till att verksamheterna utförs så att hänsyns reglerna efterlevs dvs att:
– verksamhetsutövaren har skaffat sig sådan kunskap om verksamheten så att eventuella skador på miljön har förebyggts
– verksamhetsutövaren vidtar skyddsåtgärder för att undvika olägenheten för hälsa och miljö
– de produkter som är minst skadliga för miljön väljs.
Februari
Fokus bygg- och rivningsavfall utifrån återbruksperspektiv Ta material från Miljösamverkan Sydost och regionanpassa
Checklistor för tillsyn på avfallsanläggningar med fokus på bygg- rivningsavfall och återbruk. Checklistor för miljötillsyn på byggarbetsplatser.
Samordning mellan miljökontor och Plan- och byggkontor i aktuella kommuner.
Maj

Senast uppdaterad: