Föreslå projekt och aktiviteter inför 2023

För att alla ska kunna påverka och vara delaktiga i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplanering har ni fram till den 28 februari möjlighet att föreslå projekt och aktiviteter inför verksamhetsplanen 2023!

Styrgruppen för miljösamverkan har beslutat att förlänga perioden för att lämna projektförslag inför verksamhetsplanen 2023 så det även är möjligt att ha den nationella tillsynsstrategin i fokus.

Styrgruppen har tagit fram några förslag på inriktningar som kan vara aktuella för projekt och dessa framgår av nedanstående tabell.

Inriktning 1 – 7 sammanfaller med de fokusområden som bestämts inom den nationella tillsynsstrategin. Det är av särskild vikt att de förslag som har samma inriktning som den nationella tillsynsstrategin är väl avvägda mot de beslutade fokusområdena med preciserade detaljer. Läs därför noggrant Fokusområden nationella tillsynsstrategin sammanfattning MSS nov 2021 samt mer utförligt på Naturvårdsverkets hemsida  för att vi ska få så bra projekt som möjligt.

En annan sammanfattande tabell finns här: bilaga-tillsynsplan-nationella-strategin-for-miljobalkstillsynen-2022-2024.xlsx (live.com)

Styrgruppen har även föreslagit inriktningar för projekt utanför den nationella tillsynsstrategin som ni kan lämna förslag kring. Se inriktning 8 – 11.

Det är naturligtvis också möjligt att helt fritt föreslå nya intressanta projekt – tänk brett så att både livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd omfattas!

När ni skickar in  förslag på projekt och aktiviteter ska ni använda MSS mall för projektdefinition 2023 I den skriver ni så tydligt som möjligt om bakgrund, syfte, mål mm – under förutbestämda rubriker.

  Kort beskrivning av inriktning Fokusområde
1 Avfall/masshantering Avfall
2 Illegal avfallshantering Avfall
3 Uppdaterade miljöbalkstillstånd Miljöfarlig verksamhet
4 Biltvättar och bilverkstäder – utbildning/provtagning Miljöfarlig verksamhet
5 Växtnäringsläckage från hästhållning och lantbruk – utbildning mm Miljöfarlig verksamhet
6 Systemtillsyn bostäder – förebyggande/uppsökande tillsyn Hälsoskydd
7 Vattenbrist och effektivare användning av vatten, ÅGP vatten, vattenbrist Vattenuttag, ÅGP vatten
  Övriga inriktningar utanför den nationella tillsynsstrategin
8 Släckvatten
9 Strandskydd
10 Metodik tillsynsuppföljning
11 Nya regler bekämpningsmedel – privatpersoner kommunikationsprojekt
  Projektförslag som är kvar från VP 2022
9 Minska läckage av växtskyddsmedel från växthus
10 Förbränningsanläggningar

MSS mall för projektdefinition 2023

 

Alla idéer, stora som små är välkomna!

Tidsplan:

mars – april

Sammanställning av resultat

 

maj

Styrgruppen beslutar om verksamhetsplan 2023

 

juni

Kommunerna. Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin informeras om Miljösamverkans projekt och aktiviteter för 2023  – i god tid för sin verksamhetsplanering!

 

För de förslag som slutligen ingår i den färdiga verksamhetsplanen, kommer texterna att kompletteras och förtydligas ytterligare innan de tas om hand av projektarbetsgrupperna.

Verksamhetsplanen 2023 kommer även att innehålla löpande aktiviteter som till exempel nätverksträffar och att vid behov delta i och samordna nationella projekt.

 

Senast uppdaterad: