Syfte och mål med Miljösamverkan Skåne

Det övergripande syftet med Miljösamverkan Skåne är samverkan och utveckling kring frågor rörande miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll.

Mål

Miljösamverkan Skåne bidrar till att:

  • genom stöd till i första hand myndighetsutövning stärks miljöförvaltningarnas möjlighet att hålla hög kvalitet på tillsyn och kontroll
  • genom gemensamma tillsyns- och kontrollkampanjer blir effekten av kampanjerna större i Skåne
  • aktuella och viktiga frågor lyfts upp, till exempel i form projekt eller utbildningar vilket underlättar planering och prioritering för tillsynmyndigheterna
  • samsyn i tillsyns- och kontrollarbetet medför större förtroende och högre trovärdighet – större rättssäkerhet uppnås.

Miljöstrategisk inriktning

Miljösamverkan Skåne ska ha en miljöstrategisk inriktning vilket innebär att:

  • operativ tillsyn ska ske med utgångspunkt i för Skåne viktiga miljökvalitetsmål
  • förutom operativ tillsyn ska alternativa informationskanaler inkluderas, för att även rikta sig till andra grupper än verksamhetsutövare som är viktiga att nå
  • inbegripa problemområden och företeelser som kräver samverkan inom såväl som mellan kommuner och länsstyrelsen för att skapa synergier mellan tillsynen och det strategiska arbetet.

Senast uppdaterad: