Verksamhetsplan

Miljösamverkan Skånes styrgrupp fastställer varje år en ettårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen innehåller både projekt och andra aktiviteter.

Projekten ska kunna kopplas till de Globala målen för hållbar utveckling och Skånes miljöstrategiska mål.  Det ska finnas ett strategiskt fokus när projekten tas fram vilket innebär att det miljöstrategiska inspelet ska  berika tillsynen, inte vara ett parallellt spår. Från 2022 ska även stor hänsyn tas till den Nationella tillsynsstrategin.

Inför fastställandet av verksamhetsplanen arbetar miljösamverkans beredningsgrupp och styrgrupp fram ett antal förslag på projekt och aktiviteter. Samtidigt har alla samverkansaktörer möjlighet att komma med egna förslag och idéer på projekt. Beredningsgruppen sammanställer önskemålen och idéerna och presenterar ett förslag på verksamhetsplan. Därefter får samverkansaktörerna möjlighet att rösta på de mest aktuella projekten. Röstningsresultatet ligger till grund för styrgruppens fastställande av verksamhetsplanen.  Verksamhetsplanen fastställs alltid i maj året innan den börjar gälla, för att samverkansaktörerna ska kunna ta hänsyn till den vid sina respektive planeringar för efterföljande år.

Lägesrapport

Här kan du läsa projektledarnas lägesrapport, som uppdateras inför varje möte med berednings- och styrgruppen. Lägesrapporten beskriver kortfattat hur vi ligger till enligt tidsplanen och vad som görs inom projekten mm.

Lägesrapport mars 2022

Senast uppdaterad: