a) Projekt som fortsätter från 2023

 

Projektnamn Tillsyns-
projekt
Projektets innehåll Projektstart
(ettåriga projekt)

Egenkontroll fastighetsägare Revidering av projektmaterial från 2008

 

Nej Ett informationsmaterial som riktar sig speciellt till fastighetsägare. Syftet med informationsmaterialet är att underlätta för fastighetsägaren vid egenkontroll samt att ge en bra information om vilka lagar och förordningar som denne är skyldig att efterleva. Informationen har utformats som informationsblad där varje blad har information om en speciell företeelse. Maj
Illegal avfallshantering Nej Effekten av en kunskapshöjning och ett likriktat arbetssätt blir fler upptäckta fall av illegal avfallshantering och därmed en minskning av negativ påverkan på miljön.

 

Hösten 2023

Strandskyddstillsyn Ja Tillsyn är viktigt utifrån rättssäkerhet och likabehandling. De flesta fastighetsägare respekterar strandskyddet, söker dispens om de vill bygga till, och rättar sig efter det beslut de fått. Men det finns också de fastighetsägare som går utanför sin tomtplats och inkräktar på det allmänna intresset som strandskyddet utgör. Att upptäcka överträdelser i tid är angeläget eftersom det bli svårare att förelägga om rättelse ju längre tid som passerat och fastigheten kanske t.o.m bytt ägare. En strand som tagits i anspråk och där man inte kan förelägga om rättelse är förlorad och privatiserad för alltid. Målet är att alla kommuner bedriver strandskyddstillsyn i någon omfattning. Februari

Senast uppdaterad: