Projekt som startar 2021

Projektnamn

Projektets innehåll

Tidsplan

Projektgrupp

2021:1 Handläggning i praktiken av massor Innan projektet arrangerar länsstyrelsen kunskapshöjande TVL – kopplat till MB 9 kap med en del kopplat till MB 10 kap.
Därefter startar MSS ett projekt om hur vi sätter kunskapen i ett sammanhang – diskussionsgrupper, material, checklistor etc. utifrån behov.
Ett projekt som bör leda fram till tydliga förslag på beslut och försiktighetsmått samt tydliga bedömningsgrunder som kan användas vid tillsynen.  Beredningsgruppen bör avvakta med projektbeställning/plan tills de nya lagförslagen kommer under hösten 2019.På Naturvårdsverkets hemsida finns det information om vad som är på gång inom avfallsområdet LÄNK
Januari 2021 – december 2022 Kristianstad
Lund (2p)
Malmö
Ängelholm
Länsstyrelsen (3p)
2021:2 Skönhetssalonger Projektet ska leda till att ett handledningsmaterial tas fram som kan fungera som stöd för inspektioner på denna typ av objekt. En konferens anordnas där erfarenheterna från tillsynskampanjen presenteras i form av en rapport. Projektet kan drivas efter att Socialstyrelsen reviderat allmänna råd och handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet. April 2021 – mars 2022 Lund
Söderåsens miljöförbund
Osby
Arbets-och miljömedicin
(Malmö)
2021:3 Bassängbad Målet är att inspektörerna efter projektet har bättre kunskap om rening av vatten, provtagning etc. vilket ger en bättre kvalitet på tillsynen. Aktiviteter inom projektet föreslås vara framtagande av handläggarstöd, checklistor, workshops, utbildning Januari 2021 – december 2021 Lomma
Lund
Ängelholm
Arbets-och miljömedicin
2021:4 Kvicksilversanering VA avloppsrör vid tandläkarkliniker Vid tillsyn uppstår oklarheter kring bedömning av hur långt kvicksilversaneringen av avloppsrör från tandläkarkliniker ur miljösynpunkt behöver utföras. Syftet är samsyn mellan kommunerna för rättssäker handledning och målet är att det finns tydlighet om regler och bedömningar. April 2021 – december 2022 Helsingborg
Lund
Malmö
Trelleborg
VA-Syd
2021:5 Utbildning/projekt livsmedelsmikrobiologi Kompetensutvecklingsprojekt kring mikrobiologi. T. ex. om rosa hamburgare, vad händer mikrobiologiskt och olika sätt att hantera rå köttfärs. Syftet är kompetenshöjning. Aktiviteter inom projektet föreslås vara utbildning och ev. laborationer. April 2021 – mars 2022 Startar inte pga. att projektet inte kan bemannas!
2021:6 e-handel livsmedel Trenden är att försäljning av livsmedel ökar inom e-handel. Kontrollområdet är relativt nytt och kontrollmetoden kan kännas annorlunda. Syftet är att öka kunskapen om kontrollmetoden och bidra med ökad medvetenhet bland företagen. Målet är att företag med e-handel är registrerade och får ändamålsenlig kontroll. Aktiviteter inom projektet föreslås vara checklista, informationsblad till e-handelsföretag mm.

Augusti 2021 – juli 2022

November 2021 – oktober 2022

Senast uppdaterad: