b) Projekt som startar 2023

Frågan om att delta i projektarbetsgrupperna skickas ut i september 2022.

Projektnamn Tillsyns-
projekt
Projektets innehåll Projektstart
(ettåriga projekt)

Egenkontroll fastighetsägare Revidering av projektmaterial från 2008

 

Nej Ett informationsmaterial som riktar sig speciellt till fastighetsägare. Syftet med informationsmaterialet är att underlätta för fastighetsägaren vid egenkontroll samt att ge en bra information om vilka lagar och förordningar som denne är skyldig att efterleva. Informationen har utformats som informationsblad där varje blad har information om en speciell företeelse. Maj
Förvaring och hantering av gödsel Nej Idéen med projektet är att kartlägga de vanligaste problemen som uppstår med gödselförvaringen för att se vilka problem som återkommer. Genom att kartlägga problemen kan tillsynen på gödsel fokusera på att åtgärda de vanligast förekommande problemen Februari
Illegal avfallshantering Nej Effekten av en kunskapshöjning och ett likriktat arbetssätt blir fler upptäckta fall av illegal avfallshantering och därmed en minskning av negativ påverkan på miljön.

Maj

Hösten 2023

Strandskyddstillsyn Ja Tillsyn är viktigt utifrån rättssäkerhet och likabehandling. De flesta fastighetsägare respekterar strandskyddet, söker dispens om de vill bygga till, och rättar sig efter det beslut de fått. Men det finns också de fastighetsägare som går utanför sin tomtplats och inkräktar på det allmänna intresset som strandskyddet utgör. Att upptäcka överträdelser i tid är angeläget eftersom det bli svårare att förelägga om rättelse ju längre tid som passerat och fastigheten kanske t.o.m bytt ägare. En strand som tagits i anspråk och där man inte kan förelägga om rättelse är förlorad och privatiserad för alltid. Målet är att alla kommuner bedriver strandskyddstillsyn i någon omfattning. Februari

Senast uppdaterad: