b) Projekt som startar 2022

Förfrågan om att delta i projektgrupperna kommer att skickas ut i september 2021.

Projektnamn Projektets innehåll Tidsplan Projektgrupp
1 Tillsyn av tatueringsfärger Många tatuerare tror att i och med att leverantören har anmält sig till Läkemedelsverkets register är färgerna godkända. När vi sen ställer krav på att de ska visa att de färger som de injicerar uppfyller kraven har de i många fall mycket svårt att få analysprotokoll och andra dokument som visar detta. Informera Läkemedelsverket om planerad tillsyn hos tatuerare samt höra om deras planer på tillsyn av färgleverantörer. Ta fram checklista för tillsyn. Ta fram information till kunder och sprida detta i lämpliga forum. Utföra tillsyn av färger hos tatuerare under ett antal veckor. Förbjuda alla färger som inte har spårbart underlag som visar att de uppfyller gällande krav. Sammanställa resultatet och påtala brister hos leverantörerna för Läkemedelsverket. maj 2022 – april 2023
2 Tillsyn av det kommunala vattenledningsnätet Vattenledningsnätet är i många kommuner gammalt och börjar få brister. Problem på ledningsnätet (distributionen) kan få stora hälsoeffekter. Kunskapen om ledningarnas status är i många fall också bristfällig/otillräcklig. Projektets syfte är att få till en förbättrad och mer likvärdig tillsyn av vattenledningsnätet samt en ökad kunskap. Detta kommer bidra till ett säkrare dricksvatten, både på kort och- lång sikt, vilket är av stor vikt för människors hälsa. Den primära målgruppen är livsmedelsinspektörer som jobbar med tillsyn av dricksvattennätet. Projektet kommer även underlätta lagefterlevnaden för verksamhetsutövare och politiker inom VA-området genom ökad kunskap och tydligare krav från tillsynsmyndigheten. januari 2022 – december 2022
3 Tillsyn av kommunalt spillvattennät Det finns i många kommuner ett åldrande spillvattennät. Driftstörning och klimatförändringar med häftig nederbörd kan med för bräddningar. Det är en komplicerad tillsyn och troligtvis bristfällig tillsyn i en del kommuner Samsyn mellan kommunerna, minska utsläpp. Samsyn och uppmärksamhet kring problematik med bräddning. Utbildning – workshop, tillsynsvägledning. januari 2022 – december 2022
4 Tillsyn av skönhetssalonger Projektet ska leda till att ett handledningsmaterial tas fram som kan fungera som stöd för inspektioner på denna typ av objekt. En konferens anordnas där erfarenheterna från tillsynskampanjen presenteras i form av en rapport. Projektet kan drivas efter att Socialstyrelsen reviderat allmänna råd och handbok om yrkesmässig hygienisk verksamhet. april 2022 – mars 2023

Senast uppdaterad: