a) Projekt som fortsätter från 2021

 

Projektnamn

Projektets innehåll

Tidsplan

Projektgrupp

Handläggning i praktiken av massor Ett projekt om hur vi sätter kunskapen i ett sammanhang – diskussionsgrupper, material, checklistor etc. utifrån behov. Projekt bör leda fram till tydliga förslag på beslut och försiktighetsmått samt tydliga bedömningsgrunder som kan användas vid tillsynen.

Mars 2021– december 2022

(Projektet är pausat juni –oktober 2021)

Helsingborg
Hörby
Kristianstad
Landskrona
Lund
Länsstyrelsen
Kvicksilversanering  VA-avloppsrör vid tandläkarkliniker Vid tillsyn uppstår oklarheter kring bedömning av hur långt kvicksilversaneringen av avloppsrör från tandläkarkliniker ur miljösynpunkt behöver utföras. Syftet är samsyn mellan kommunerna för rättssäker handledning och målet är att det finns tydlighet om regler och bedömningar. Juni 2021 – december 2022 Trelleborg
Malmö
Lund
Helsingborg
VA-Syd
Bassängbad (tillsynsdel) Målet är att inspektörerna efter projektet har bättre kunskap om rening av vatten, provtagning etc. vilket ger en bättre kvalitet på tillsynen. Aktiviteter inom projektet föreslås vara framtagande av handläggarstöd, checklistor, workshops, utbildning Februari 2021 – juni 2022 Ängelholm
Lund
Lomma
Arbets- och miljömedicin Syd
E-handel livsmedel (osäker start) Trenden är att försäljning av livsmedel ökar inom e-handel. Kontrollområdet är relativt nytt och kontrollmetoden kan kännas annorlunda. Syftet är att öka kunskapen om kontrollmetoden och bidra med ökad medvetenhet bland företagen. Målet är att företag med e-handel är registrerade och får ändamålsenlig kontroll. Aktiviteter inom projektet föreslås vara checklista, informationsblad till e-handelsföretag mm. Augusti 2021 – juli 2022

 

Senast uppdaterad: