Projekt: Vatten i Skåne

Projekttid: februari 2020 - december 2021.

Projektrapport

Miljösamverkan Skåne Projekt vatten i Skåne projektrapport feb 2022

Material

Material framtaget inom projektet finns i menyn till höger under rubriken ”Tillsynsprojekt 2021”.

Materialet omfattar:

  • broschyrer för information till boende och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden
  • handläggarstöd
  • lathund och checklista för åtta olika tillsynsområden.

Syfte

Syftet med projektet är att säkerställa skyddandet av vattenskyddsområden. Genom projektet vill vi motivera och underlätta för kommunerna att genomföra tillsynen på vattenskyddsområden. Kommunerna ska kunna informera och medvetandegöra boende och verksamhetsutövare om att det finns en vattentäkt och om gällande regler som de måste följa. Genom att samverka ska tillsynen av vattenskyddsområden bli utförd trots att det är en komplex tillsyn.

Projektet inriktas på att utföra tillsyn på de vattenskyddsområden som redan finns, snarare än att driva processen för att bilda nya områden (vilket dock kommer att beröras till viss del i utbildningen). Förutsättningarna för tillsyn kommer att klargöras vilket till exempel inkluderar delad tillsyn mellan länsstyrelse och kommun och tillsyn när föreskrifterna är gamla. Det kommer att göras en inventering av hur många kommuner som har egen tillsyn av vattenskyddsområden

Genomförande

Projektet är uppdelat i tre delar:

1. Utbildning

Genom att arrangera en utbildningsdag bedömer arbetsgruppen att projektet kan göra stor nytta genom en relativt liten insats. Utbildningen arrangeras i oktober 2020 och målgruppen är miljö-och hälsoskyddsinspektörerna samt handläggare på länsstyrelsen. Utbildningen ska främst beröra tillsyn av befintliga vattenskyddsområden men även inrättande av nya områden. Vid utbildningen ska ett första utkast av gruppens material presenteras.

2. Informationsmaterial

Det är viktigt att få ut information till de som bor och verkar inom vattenskyddsområdet. Exempel på berörda är lantbruk, växthus, skogsbruk, industrier, maskinstationer, entreprenadföretag (vägbygge, avverkning, avlopp, schakt m.fl.), mäklare som säljer fastigheter inom området och fastighetsägare. Materialet ska vara kortfattat och målgruppsanpassat.

3. Tillsynskampanj

Projektarbetsgruppen kommer att ta fram material för tillsyn av befintliga vattenskyddsområden. Tillsynen inleds med en inventeringsdel där inspektörerna jobbar med egna befintliga register över tillsynsobjekt och fastigheter, flygbilder med mera, följt av en fältdel där inspektörerna kör runt och skannar av området för att identifiera objekt och risker. I materialet ska ingå en del om hur man som kommun kan prioritera och lägga upp tillsynen. Materialet ska ta upp hur man som kommun kan arbeta med information och tillsyn i ett vattenskyddsområde, dels när man har tillsyn över vattenskyddsföreskrifterna och dels när det är länsstyrelsen som har tillsyn över föreskrifterna När inspektörerna bestämt vilka objekt som ska tillsynas ska de använda en checklista med handledning som projektarbetsgruppen tar fram. Tillsynen kan vara både övergripande och eller inriktad på verksamheter.

 

Senast uppdaterad: