Tillsynsprojekt 2021

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att vi ska ha ett rent dricksvatten både nu och i framtiden behöver skyddet av våra vattentäkter stärkas. Projektet inleddes i oktober med en utbildningsdag och under våren startar tillsynsdelen av projektet.

Tillsyn

Tillsynen ska göras mellan den 1 april och den 15 september 2021, och innan dess kan informationsbroschyrerna till boende och verksamheter skickas ut. Sista dag för anmälan till projektet är den 31 januari. Projektarbetsgruppen tar fram allt material för tillsynen, det kommer att skickas ut till kommunerna i slutet av januari.

Syfte

Projektet Vatten i Skåne har till syfte att underlätta och uppmuntra kommunernas arbete med att få till en förebyggande och effektiv tillsyn som ger ett ökat skydd av vattentäkterna. I dag sker ofta tillsynen i vattenskyddsområden efter klagomål och speglar inte alltid de allvarliga problem som kan finnas i området. När resurserna är begränsade kan det vara svårt att hinna med en systematisk förbyggande tillsyn även om den behövs. Sådan tillsyn kräver tid, både för planering och för uppföljning av att rätt åtgärder genomförs.  Miljökontoren behöver utreda och inventera, men inte mer än vad som behövs för att komma ut på tillsyn. Om ingen tillsyn skett tidigare i området är det viktigaste att komma ut och börja med tillsynen på plats.  Ytterst är syftet att skapa möjligheter för ett bättre skydd av vårt dricksvatten och därigenom uppnå miljömålen Grundvatten av god kvalitet och Giftfri miljö.

Under projekttiden öppnar projektarbetsgruppen en Teamsgrupp för de inspektörer som deltar. Syftet med gruppen är att alla deltagare ska kunna hjälpas åt med frågor som uppkommer i samband med tillsynen.  Innan tillsynskampanjen avslutas kommer det att arrangeras en uppsamlingsträff inför rapporteringen (augusti/september 2021).

Återrapportering av tillsynen senast den 15 september 2021

För att arbetsgruppen ska kunna göra en sammanställning över var det upptäcks brister vid tillsyn inom vattenskyddsområden behöver miljöförvaltningarna återrapportera några frågor. Rapporteringen görs via två enkäter. Enkät A; fylls i efter varje inspektionstillfälle och berör den specifika inspektionen. Enkät B; berör materialet och projektet i sin helhet, den fylls endast i en gång efter att alla inspektioner avslutats. Alla frågor som ska besvaras finns i slutet av Handläggarstödet.

Länk till rapporteringsenkät A (fylls i efter varje inspektion):
projektet är avslutat

Länk till rapporteringsenkät B (fylls i en gång per kommun):
projektet är avslutat

Senast uppdaterad: