2. Miljösamverkan Skånes styrgrupp

Styrgruppen ska bestå av ledamöter från kommunerna (fyra personer, varav Malmö har en fast plats), Länsstyrelsen Skåne (3 personer) samt Arbets- och miljömedicin Syd (en person). Respektive organisation utser sina deltagare. Gruppen träffas två gånger per termin, eller vid behov.

Kompetens inom gruppen

Inom gruppen ska finnas kompetens inom området för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt miljöstrategiskt arbete. Arbets- och miljömedicin Syd bidrar med kompetens vad gäller miljörelaterad ohälsa. Till gruppen adjungeras verksamhetsledarna för Miljösamverkan Skåne.

Arbetsuppgifter

  • Projektbeställare
  • Besluta om ekonomi
  • Besluta om inriktning av verksamhetsplanen
  • Fastställa verksamhetsplanen
  • Besluta om utveckling, utvärdering etc.
  • Besluta om att ett projekt är avslutat
  • Styrgruppen kan fatta beslut per capsulam

Deltagare 2022

Länsstyrelsen Rima Daoud ordförande (2022) fr.o.m 2019
Helena Holmgren fr.o.m 2019
Magnus Eckeskog fr.om. ht 2023
Kommunerna Lena Åkesson Helsingborg 2022 – 2025
vakant Malmö
Johan Persson Lomma 2024 – 2027
Anders Lindén Sjöbo 2022 – 2025
Arbets- och miljömedicin Jörgen Olofsson fr.o.m 2020
Adjungerade verksamhetsledare Niklas Hansson Länsstyrelsen Skåne
Elin Ulander Skånes Kommuner

 

Senast uppdaterad: