Kommunernas principer för nominering till beredningsgrupp och styrgrupp

Vid miljöchefsträffen den 21-22 oktober 2015 beslutades att följande ska beaktas vid nominering till beredningsgrupp och styrgrupp:

Varierande kommunstorlek och organisationsstruktur

  • en blandning av olika organisationsformer på förvaltnings – och nämndsnivå såsom miljö- och hälsoskyddskontor, miljöförbund, miljö- och samhällsbyggnadskontor
  • en blandning av stora-, medelstora och små kommuner

Geografisk spridning i länet

Jämn könsfördelning

Rotation

  • genom rotation av representationen fås en delaktighet i hela länet.

Val ska göras av person, inte kommun, förutom Malmö som har en fast plats i styrgrupp respektive beredningsgrupp. Representanterna väljs av kommunernas miljöchefer eller motsvarande, förutom Malmö som väljer sina egna representanter. Representanterna väljs för fyra år, med överlappning. Den som väljs till styrgruppen ska vara miljöchef eller motsvarande.

Senast uppdaterad: