Projekt: Tillsyn av integrerat växtskydd

Projekttid januari 2020 - september 2020.
FÖRLÄNGT TILL OCH MED MARS 2021!

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen om integrerat växtskydd (IPM) hos växtodlarna och tillsynsmyndigheterna som ska leda till en minskad användning av kemiska växtskyddsmedel och en ökad biologisk mångfald. Projektet är tänkt att vara ett uppföljande tillsynsprojekt till det projekt Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen genomförde 2015, då vägledningsmaterial och checklista togs fram. Projektet ska utformas genom olika praktiska användbara exempel för olika typer av lantbruk och ta lärdom av de mindre framgångsrika delarna från 2015. Projektet ska också möjligheterna till enhetlig och effektiv tillsyn av integrerat växtskydd.

Genomförande

Sker i tre delar genom framtagande av material/tillsynsstöd, uppstartsdag med utbildning och workshop och därefter from oktober 2019 tom juni 2020 en tillsyns- och besöksdel hos växtodlarna.
-Det material som kommer att tas fram utgår från ett informationsmaterial med tillhörande checklista eller enkät samt en lathund från 2015. Det blir viktigt att ta fram ett pedagogiskt och motiverande informationsmaterial. Mötet med växtodlaren och kommunikation är viktiga moment för att sprida kunskap och motivera att arbeta med integrerat växtskydd. Ytterligare en viktig del kopplat till besöksdelen med tillsyn är att ta fram ett digitalt användarvänligt inrapporteringssystem för insamling av resultat.

-Inom projektet arrangeras en uppstartsdag med utbildning och workshop. Förmiddagen vigs åt utbildning och genomgång av framtaget material samt en presentation av lantbrukarens perspektiv. Därefter blir det en mer praktiskt inriktad eftermiddag med syn av olika växtskyddsåtgärder i verkligheten samt en workshop med hur varje myndighet ska göra sitt upplägg för tillsynsdelen.

-Tillsynen och besöksdelen inom projektet är tänkt att kunna utföras inom den ordinarie tillsynen, vilket gör det lättare för kommunerna och Länsstyrelsen att delta i projektet. Tillsynen startar from oktober och pågår tom juni 2020.

Utbildningen och materialet som tas fram inom projektet ska kunna användas av inspektörer och handläggare även efter projektets slut.

Senast uppdaterad: