Utvärdering av Miljösamverkan Skåne 2017

Under vårvintern 2017 genomfördes en av Miljösamverkan Skåne.

Uppdraget var att genomföra en utvärdering för att erhålla ett underlag, vilket skulle kunna användas för att fatta beslut om MSS:s fortsättning och utveckling. Slutrapporten skulle ge förslag på eventuella förbättrande åtgärder och utvecklingsförslag samt ge svar på om den ekonomiska insatsen kommunerna gör i form av att gemensamt finansiera en 50-procentlig projektledartjänst ger ökad måluppfyllelse.

Utdrag från rapporten:

”Under vårvintern 2017 har en utvärdering genomförts av Miljösamverkan Skåne. Uppdraget är att genomföra en utvärdering för att erhålla ett underlag, vilket kan användas för att fatta beslut om MSS:s fortsättning och utveckling. Slutrapporten ska ge förslag på eventuella förbättrande åtgärder och utvecklingsförslag samt ge svar på om den ekonomiska insatsen kommunerna gör i form av att gemensamt finansiera en 50-procentlig projektledartjänst ger ökad måluppfyllelse.

Utvärderingen har genomförts i två delar, en enkätundersökning och fem fokusgrupper. I utvärderingen har chefer, samordnare och tjänstepersoner i de fyra medlemsorganisationerna deltagit. Enkätundersökningen har skickats till 221 personer och 164 svar har inkommit. I de fem fokusgrupperna har totalt 37 personer deltagit. Ett stort och brett deltagande som ger ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda med den verksamhet som bedrivs i Miljösamverkan Skåne; utbildningar, projekt som genomförs och material som tas fram. Över hälften av de svarande kan redan efter ett drygt år se att utökningen av organisationen med en halv tjänst har gett märkbara positiva resultat. Det är en stor samstämmighet i svaren i utvärderingen. Rekommendationen utifrån utvärderingen är att behålla den utökade organisationen. Det finns ett antal konkreta förslag i utvärderingen på utveckling och förbättring av de tre huvudverksamhetsområdena i utbildningar, projekt och material att beakta i verksamhetsplaneringen. Hemsidan, sociala medier och digital kommunikation är tydliga utvecklingsområden enligt utvärderingen. Koppling till de nationella miljömålen liksom det miljöstrategiska arbetet behöver stärkas.”

Utvärdering av Miljösamverkan Skåne; reviderad aug 2017

Noteringar, angående de rekommendationer som anges i utvärderingen, från mötet den 24 maj då utvärderingen presenterades för Miljösamverkan Skånes huvudmän.:

Minnesanteckningar från utvärdering av MSS den 24 maj 2017

Senast uppdaterad: