Om Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan alla miljöförvaltningarna/miljöförbunden i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och Arbets- och miljömedicin Syd Region Skåne. Miljösamverkan Skåne arbetar för samsyn, utveckling och effektiv tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i de skånska kommunerna. Målgrupper för samverkan är inspektörer och handläggare inom miljöförvaltning och länsstyrelsen.

Ett förslag från Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne på formerna för en utökad samverkan presenterades i ”Projekt Miljösamverkan Skåne” daterat den 13 december 2004. Samverkan pågick redan inom kemikalie- respektive hälsoskyddsområdet. Förslaget skickades till kommunerna för synpunkter. Samtliga länets 33 kommuner ställde sig positiva till en utökad samverkan. Den 15 mars 2005 beslutades att Miljösamverkan Skåne skulle starta!

En verksamhetsplan för 2005 – 2007 utarbetades och i januari 2006 startade sex delprojekt. Två redan startade projekt inom kemikalie- respektive hälsoskyddsområdet fortsatte nu i Miljösamverkan Skånes regi. Styrgruppen beslutade den 15 september 2006 att även djurskydd och livsmedel ska ingå i samverkan. Styrgruppen konstaterade den 25 november 2008 att Miljösamverkan Skåne nu är en etablerad verksamhet och beslutade som konsekvens av det att Miljösamverkan Skåne inte längre ska kallas ”projekt”.

Den 16 november 2015 beslutade styrgruppen att Miljösamverkan Skåne ska ha en miljöstrategisk inriktning med utgångspunkt från miljökvalitetsmålen för Skåne. Det beslutades också att projektledningen från 2016 utökas med en 50 procentig projektledartjänst vilken finansieras av kommunerna. Från 2018 jobbar Miljösamverkan Skåne med ettåriga verksamhetsplaner. Syftet är att snabbare och effektivare kunna inleda samverkan inom de områden som efterfrågas för stunden. Kommunerna ska i god tid få reda på vilka projekt och aktiviteter som planeras , så att de har möjlighet att avsätta tid för samverkan vid nämndens tillsynsplanering.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Elin Ulander