Projekt: Små avlopp

Projektet startar hösten 2020.

Inriktningen på projektet kommer att bli minireningsverk tom 25 personekvivalenter
(PE). Ett stöd för tillståndsgivning och prövning tas fram samt ett stöd för tillsyn av befintliga
anläggningar. Det blir även ett informationsmaterial riktat till verksamhetsutövarna. En halvdag med
utbildning och presentation av framtagit material hålls i slutet av oktober.

Senast uppdaterad: