PCB Uppdaterat material

Projekttid 2010 -2011

Den 16 augusti 2010 trädde ändring till förordning (2007:19) om PCB i kraft. Ändringarna innebär bland annat att kommunen får möjlighet att ge dispens för sanering av fogmassa eller halkskyddad golvmassa om det finns särskilda skäl samt att fogmassa eller halkskyddad golvmassa med lägre halt PCB (50–500 vikt-ppm) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning. Ett nytt handläggarstöd har arbetats fram och befintligt material (beslutsmallar och blanketter) som togs fram av Miljösamverkan Skåne 2007 har uppdaterats. Syftet med handläggarstödet med tillhörande dokument är att få en mer effektiv och enhetlig tillsyn genom att skapa ett gemensamt arbetssätt som kan tillämpas av alla kommuner. I handläggarstödet finns bland annat svar på frågeställningar om dispensmöjligheten, saneringar 50-500 mg/kg och markprovtagning/sanering.

Projektmaterial har tagits fram för att vara ett stöd i handläggningen av inventerings- och saneringsärenden. Dokumenten är grupperade till höger i en kronologisk arbetsgång för PCB-arbetet.

Arbetsgrupp

Malmö
Eslöv
Lund (två deltagare)
Hässleholm
Söderåsens miljöförbund
Trelleborg
Ystad- Österlenregionens miljöförbund
Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: