Dagvatten

Projekttid: 2016 -2017

Miljösamverkan Skåne drev under 2016–2017 ett projekt om dagvattenhantering. Eftersom dagvatten är ett stort och komplext område delas projektet upp i två delprojekt; ”utbildning” och ”handledning och tillsyn”.

Utbildning

Projektet fungerade som en inledning och en uppstart för arbetet med tillsynen på dagvatten utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.
Syftet med utbildningen var att den skulle ge kommunerna stöd i arbetet med dagvatten för att öka förutsättningarna för god dagvattenhantering. Efter utbildningen skulle inspektörerna ha bättre förutsättningar att kunna arbeta för att minska påverkan hos recipienten. Utbildningen skulle belysa olika intressenters roller och målgruppen för utbildningen vara bred, men främst handläggare inom miljöområdet.

Handledning och tillsyn

Syftet var att skapa samsyn mellan tillsynsmyndigheterna i Skåne och en grund för fortsatt arbete inom dagvattenområdet. Projektet skulle också förstärka samarbetet inom dagvattenområdet mellan olika delar av kommunen inom planarbetet. Goda exempel från olika kommuner skulle samlas in och lyftas fram för att fungera som inspiration för andra kommuners arbete. Eftersom kommunerna i Skåne kommit olika långt i arbetet med dagvatten skulle den här delen av projektet omfatta två delar, en del som bestod av tillsyn på befintliga dagvattenanläggningar (dammar; knutpunkter dit dagvatten transporteras) och en del om kommunens arbete med dagvatten i översikts- och detaljplanering. Kommunerna kunde själva välja om de ville medverka i en eller två delar. Tillsynskampanjen kan också ses som en del i kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet för att uppfylla EU:s Vattendirektiv så att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

Projektbeskrivning:

Projektbeskrivning dagvatten del I utbildning
Projektbeskrivning dagvatten del II tillsyn

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Kristianstad
Hässleholm
Lund
Bromölla
Staffanstorp
Länsstyrelsen (två deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skåne rapport projekt dagvattenhantering 2016 2017 rev aug 2018

Senast uppdaterad: