Bullerutredningar

Projekttid januari - maj 2019

Syftet med projektet är att öka kunskapen om bullerstörningar i samhället och bullerutredningar hos tillsynsmyndigheterna som ska leda till bättre granskningar och beslutsunderlag och därmed öka möjligheten att komma till rätta med bullerstörningar. Projektet ska utformas med olika praktiska användbara exempel. Öka kunskapen om hur man använder rätt bullerutredning vid rätt tillfälle, ställer krav på detta och formulerar juridiskt hållbara förelägganden för att nå samma syften.

Genomförandet sker i två delar genom en dag med information inklusive information om kommunalt arbete med buller och åtgärder och en heldag med utbildning:
-Informationsdag med Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Arbets- och miljömedicin syd och erfarenheter från hur kommuner arbetar med buller och möjligheter att åtgärda buller. Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket genomför under 2019 en TVL-kampanj om buller och de önskar komma till Skåne. Initialt var tanken att skapa ett erfarenhetsutbyte för kommuner med åtgärdsplaner. Eftersom endast tre kommuner berörs är det lämpligare att informera om hur kommuner frivilligt arbetar med bullerkartläggningar oavsett storlek. Den bör omfatta erfarenheter mellan tillsynen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen och blir ett bra komplement vid en dag med information. Informationsdagen sker i samverkan med Miljösamverkan Kronoberg/Blekinge.

Inom projektet arrangeras en utbildningsdag, främst för miljöinspektörer och miljöhandläggare vid Länsstyrelsen men sekundärt även för de som arbetar med planer enligt PBL. Utbildningen ska ge ökad kompetens från en redan grundläggande nivå med kunskaper om bullerutredningar som utgår från praktiska exempel där även nya domar ska beaktas. Utbildningen ska ge ökad kunskap om bland annat om vilka krav en tillsynsmyndighet kan ställa med stöd av miljöbalken, rättssäkra förelägganden och kostnadseffektiva åtgärder.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning bullerutredningar 20190118

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Helsingborg
Malmö
Kristianstad
Lund
Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne (två deltagare)

Material

Material från utbildningsdagen den 23 maj finns här.

Material från utbildningsdagen den 7 maj finns här.

 

Folkhälsomyndighetens föreläsning om buller 2019

Folkhälsomyndigheten har under 2019 och 2020 föreläst på temat buller när de blivit inbjudna till regionala hälsoskyddsträffar som länsstyrelserna och/eller den regionala miljösamverkan anordnat. För er som inte har haft möjlighet att delta vid någon av hälsoskyddsträffarna finns nu en inläst PowerPoint att ta del av på deras webbplats. Ni hittar den inlästa presentationen, några stycken ner, på följande sida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/vagledningar-och-riktvarden/

 

Senast uppdaterad: