Vattenskydd, ett uppföljningsprojekt inom vattenskyddsområdet

Projekttid 2010 -2011

Framtaget material är tänkt att användas som stöd vid hantering av olika ärenden som berör vattenskyddsområden.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Helsingborg
Lund
LRF (en deltagare i arbetsgruppen samt en referensperson)
Länsstyrelsen Skåne (fem deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Material

Informationsskrift om betydelsen av samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vad gäller skydd och värnade av god vattenkvalitet:

Informationsskrift om samverkan 2011

”Lathundar” för stöd vid tillsyn och beslut inom vattenskyddsområden:

Som alltid med lathundar måste en bedömning göras i varje enskilt fall och de ska endast vara ett stöd för denna bedömning. Varje tillsynsmyndighet hanterar materialet efter egna bedömningar och beslut. Lathund 1 – 6 är framtagna gemensamt med Miljösamverkan Västra Götaland och lathund 7 – 9 är framtagna enbart av Miljösamverkan Skåne.

1. Arbetsfordon

2. Energianläggningar

3. Schaktningsarbete

4. Skadliga ämnen

5. Skyltning

5. Upplag

7. Enskilda avlopp

8. Bekämpningsmedel

9. Växtnäring och slam

Informationsskrift från Miljösamverkan Västra Götaland om bedömning av miljöskyddsfrågor vid skogsbruk inom vattenskyddsområden:

MVG_Skogsbruk_i_vattenskyddsområden

 

 

Senast uppdaterad: