Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen

Projekttid 2012 -2013

Syftet med denna rapport är att översiktligt klargöra de olika aktörernas ansvar vid olyckor med okontrollerade utsläpp av farliga ämnen till luft, mark eller vatten. Det ska leda till en samsyn mellan inblandade myndigheter om uppgiftsfördelningen vid olyckor, t.ex. vid olje- och kemikalieutsläpp. De viktigaste myndigheterna med ansvar för räddningstjänst eller miljötillsyn listas, samt vad miljönämnden har för tillsynsverktyg. I rapporten beskrivs också vilka aktörer som kan ha ansvaret för att vidta åtgärder mot miljöskada, t.ex. marksaneringar. Rapporten är inte uttömmande. Fler myndigheter och aktörer kan bli aktuella i olika typer av situationer.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Hässleholm
Eslöv
Lund
Kristianstad
Helsingborg
Malmö
Landskrona
Räddningstjänsten Hässleholm – Perstorp
Trafikverket
Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport inklusive bilagor

Vägledning vid olyckor med utsläpp av farliga ämnen

Bilaga 1 Flödesschema med rutin vid olycka med utsläpp av farliga ämnen
Bilaga 2 Checklista vid olycka med utsläpp av farliga ämnen
Bilaga 3 Information inför sanering av förorenad jord
Bilaga 4 Akutväska/inspektörsväska – innehållsförteckning
Bilaga 5 Exempel på telefonnummer som är bra att ha
Bilaga 6 Förslag till beslut, mall för skriftligt beslut
Bilaga 7 Seminariematerial

Senast uppdaterad: