Tillsyn av jordbruksföretag avseende växtnäringsläckage

Projekttid 2010 - 2011

Skåne är ett av de jordbruksintensivaste länen i landet. Skåne räknas även som ett känsligt
område enligt rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att
vatten förorenas av nitrater från jordbruket. Vidare framgår av Vattenmyndighetens
åtgärdsprogram för god vattenstatus som ska förverkligas genom myndighetsbeslut, att i
många vattendrag krävs åtgärder för att nå god vattenstatus.

Arbetsgrupp

Landskrona
Lomma
Lund
Sjöbo
Vellinge
Helsingborg (två deltagare)
Kristianstad
Östra Göinge
Trelleborg
Eslöv
Höör
Söderåsens miljöförbund
LRF Skåne
Länsstyrelsen Skåne (fem deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Rapport växtnäring

 

Senast uppdaterad: