Tillsyn av idrottsanläggningar

Projekttid 2014 -2015

Det övergripande målet är att anläggningarna ska skötas på ett sätt så att olägenhet för  människors hälsa inte uppstår. Projektet syftar till att underlätta en effektiv tillsyn inom området.   Ett annat mål är att tillsynen ska ge de ansvariga information om egenkontroll för idrottshallar/gym,  gällande riktvärden och vilka risker för människors hälsa som kan finnas om egenkontroll inte   utförs. Checklista för tillsyn av egenkontroll av idrottshallar/gym togs fram av projektarbetsgruppen, samt en sammanfattning av gällande regelverk samt eventuella riktvärden inom området.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning idrottsanläggningar

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Malmö
Helsingborg
Staffanstorp
Kristianstad
Lund
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skånes projektrapport om tillsyn av idrottsanläggningar februari 2016

Material

Miljösamverkan Skånes Handläggarstöd idrottsanläggningar 2015

Information om inomhusmiljö och hygien, till VU A5-format 2015

Checklista idrottsanläggningar 2015-04-20

Senast uppdaterad: