Miljölkvalitetsnorm för vatten – vid fysisk planering 2016 -2017

Projekttid 2016 -2017

 

Seminariet vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbetar med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur miljökvalitetsnormerna för vatten berör olika kommunala verksamheter, främst kopplat till lagstiftningarna plan- och bygglagen, miljöbalken samt lagen om allmänna vattentjänster. En viktig del under dagen är gruppövningar då MKN för vatten ska tillämpas.

Program

Inbjudan-MKN-vatten-2017-06-08

Material

Presentationer

Kommunernas uppdrag enligt åtgärdsprogrammet; Katrin Herlin Sjöberg – VM Södra Östersjöns vattendistrikt

MKN för vatten; Per Persson – Länsstyrelsen Skåne

MKN för vatten i tillsyn och prövning, Margareta Svenning – Länsstyrelsen Skåne

Grupparbeten

Minnesanteckningar lantbruk

Minnesanteckningar Jordbruk och dagvatten

Minnesanteckningar Planering och industri

Minnesanteckningar enskilda avlopp

 

 

Senast uppdaterad: