Förorenade schaktmassor 2012 -2013

Materialet utgår från att schaktmassor utgör avfall och som sådant, vid rätt förutsättningar, kan återanvändas för diverse anläggningsändamål. Rätt förutsättningar innebär att föroreningar inte i onödan transporteras från en plats till en annan, späds ut eller i övrigt hanteras så att kunskapen om schaktmassornas ursprung och beskaffenhet går förlorad. Platsen för anläggningen ska vara lämplig med tanke på avfallets beskaffenhet. Inom projektet är det tänkt att de deltagande kommunerna ska bedriva samordnat tillsynsarbete under projektperioden. Tillsynen ska inrikta sig på situationer:
• Där schaktmassorna uppstår d v s vid rivningar och markarbeten (vid lov beviljade enligt plan-och bygglagen där information finns att hämta från stadsbyggnadskontoren), inom förorenade områden (vid saneringsanmälningar), inom miljöfarliga verksamheter och vid stora infrastrukturprojekt som vägbyggen, järnvägsbyggen, tunnelbyggen och muddringar.
• Där schaktmassorna hamnar (lagras/bearbetas/deponeras/anläggs) d v s inom anmälnings- eller tillståndspliktiga anläggningar enligt 9 kap miljöbalken, vid återställning av täkter enligt 9 och 12 kap miljöbalken, vid sluttäckning av deponier, vid utfyllnader i åkermarker eller inom biotopskyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, samt vid flytt av schaktmassor inom industrimark efter anmälan.

Startmöte den 17 januari 2013

Program

Program detaljerat – ändringar 2013-01-15

Presentationer

Inledning; Margareta Svenning
Inledning

Kommunala erfarenheter från pilotprojekt; Patrik Karlsson
Schaktmassor kommunala erfarenheter

Vad ska man tillsyna; Högni Hansson
Vad ska man tillsyna

Avfallsinnehavarens skyldigheter; David Lalloo
Skyldigheter provtagning

Planering tillsynskampanj; Göran Jansson
Planering tillsynskampanj 2013

Handledningsmaterial

Materialet består av allmän handledning, checklista att använda vid inspektion, en broschyr till bland annat verksamhetsutövare, vägledning för provtagning samt ett antal exempelbeslut med förslag till försiktighetsmått.

HELA_Förorenade schaktmassor_miljösamverkan_vägledningsmaterial

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Söderåsens miljöförbund
Hässleholm
Landskrona
Eslöv
Länsstyrelsen Skåne (två deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Material

Intro tillsynsprojekt ver 2013-06-18
Rapportering till projektet avfallsmassorversion 20130523
Frågor och svar 5 juni 2013
HELA_Förorenade schaktmassor_miljösamverkan_vägledningsmaterial
Instruktion – Avfallshantering vid lovärenden
Bilaga avfallshantering vid lovärenden

Senast uppdaterad: