Verksamhetsplan 2022

Webbenkäten om projekt och andra aktiviteter verksamhetsperioden 2022 genomförs för att parterna inom Miljösamverkan Skåne ska få möjlighet att påverka verksamhetsplanen.

Beredningsgruppens förslag på projekt i verksamhetsplanen 2022 (ska beslutas i styrgruppen den 6 maj 2021)
MSS Beredningsgruppens förslag på projekt 2022

 

RÖSTNINGEN ÄR AVSLUTAD

Resultatet finns här: MSS resultat omröstning inför vp 2022

Miljösamverkans beredningsgrupp vill senast den 28 februari 2021 ha era synpunkter på förslagen i webbenkäten. Förslagen grundas på idéer från miljöförvaltningarna, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin Syd under hösten 2020.

Efter svarstidens slut bearbetar Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp enkätsvaren och arbetar fram ett förslag till verksamhetsplan 2022, som styrgruppen slutligen ska fastställa i maj 2021. Målet är att det ska finnas projekt och aktiviteter inom alla områden, det vill säga miljö – hälsoskydd och livsmedel, och att verksamhetsplanen ska kunna skickas till kommunerna i juni 2021. Det finns nio projektförslag som beskrivs kortfattat i webbenkäten, men de finns att läsa i sin helhet i bilaga 1 projektförslag MSS VP 2022.

Varje projektförslag ska poängsätts på en skala 0 – 3 poäng, för respektive organisations bedömning av angelägenhet att ta med projektet i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan.

3 = mycket intressant, vi avser att delta i projektarbetsgruppen
2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet (till exempel en tillsynskampanj)
0 = ointressant för oss.

Länk till webbenkäten:
Röstningen är avslutad

Miljösamverkan Skåne informationsbrev webbenkät 2022
Bilaga 1 projektförslag MSS VP 2022 (januari 2021)
Bilaga 2 MSS vp 2022 enkätfrågor

Senast uppdaterad: