Verksamhetsplan 2022

Webbenkäten om projekt och andra aktiviteter verksamhetsperioden 2022 genomförs för att parterna inom Miljösamverkan Skåne ska få möjlighet att påverka verksamhetsplanen.

Miljösamverkans beredningsgrupp vill senast den 28 februari 2021 ha era synpunkter på förslagen i webbenkäten. Förslagen grundas på idéer från miljöförvaltningarna, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin Syd under hösten 2020.

Efter svarstidens slut bearbetar Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp enkätsvaren och arbetar fram ett förslag till verksamhetsplan 2022, som styrgruppen slutligen ska fastställa i maj 2021. Målet är att det ska finnas projekt och aktiviteter inom alla områden, det vill säga miljö – hälsoskydd och livsmedel, och att verksamhetsplanen ska kunna skickas till kommunerna i juni 2021. Det finns nio projektförslag som beskrivs kortfattat i webbenkäten, men de finns att läsa i sin helhet i bilaga 1 projektförslag MSS VP 2022.

Varje projektförslag ska poängsätts på en skala 0 – 3 poäng, för respektive organisations bedömning av angelägenhet att ta med projektet i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplan.

3 = mycket intressant, vi avser att delta i projektarbetsgruppen
2 = intressant, vi räknar med att delta i projektet (till exempel en tillsynskampanj)
0 = ointressant för oss.

Länk till webbenkäten:
https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/mssvp2022

Miljösamverkan Skåne informationsbrev webbenkät 2022
Bilaga 1 projektförslag MSS VP 2022 (januari 2021)
Bilaga 2 MSS vp 2022 enkätfrågor

Senast uppdaterad: